Επισυνάπτεται ο πίνακας ο οποίος εγκρίθηκε με την απόφαση αξιολόγησης του Δ.Σ. του ΓΝΘ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ